Barnkonventionen är nu svensk lag!

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen del av svensk lagstiftning. Den kommer att stärka barns rättigheter på många olika sätt i samhället.

barnkonventionen blir svensk lag 2020
Bildkälla: kamon_saejueng Istockphoto.com

Barnkonventionen är ett avtal som styrker barns egna rättigheter och individualitet. Barnkonventionen har sedan 1 januari 2020 blivit del av svensk lagstiftning.

Några av Barnkonventionens 54 artiklar

2.  Alla är lika värda och ingen ska behandlas sämre på grund av ras, kön, språk, nationalitet, religion eller annan åskådning, etniska/sociala ursprung, egendom eller funktionsnedsättning

3. Vid beslut som påverkar barnet ska barnets bästa alltid beaktas

6. Barn har rätt att leva och utvecklas

9. Barn ska inte behöva skiljas från sina föräldrar, om det inte är oundvikligt för barnets egen säkerhet eller utveckling

12. Barn har rätt att få uttala sig i frågor som rör barnet.

19. Barn ska skyddas från alla former av fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp och utnyttjanden

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard när det gäller bostad, mat och kläder

28. Barn har rätt till utbildning

31. Barn har rätt till både lek och återhämtning.


Bildkälla: jacoblund Istockphoto.com

Enligt UNICEF har 196 länder skrivit under Barnkonventionen och endast USA har inte ratificerat den. Genom att Barnkonventionen har blivit svensk lag kommer barns rättigheter i Sverige att stärkas ytterligare. Domstolar och myndigheter kommer kunna agera ännu mer utifrån barnens bästa och behöva utgå från ett barnperspektiv vid beslut som påverkar barns situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.